XÂY DỰNG TỰ ĐIỂN NĂNG LỰC

Mục tiêu

Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty, làm cơ sở nâng cao năng lực làm việc của nhân viên và năng lực cạnh tranh của Công ty.
Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực: xác định nhu cầu đào tạo lao động; đánh giá kết quả đào tạo; Xác định tiêu chí tuyển dụng lao động; Xác định tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện công việc; Triển khai cơ chế xếp nâng lương theo năng lực.

Nội dung dich vụ

Phân tích định hướng phát triển, xác định các năng lực cốt lõi của Công ty.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống từ điển năng lực trong toàn Công ty (mô hình năng lực, danh mục tiêu chuẩn năng lực, định nghĩa, các cấp độ năng lực).
Phân tích nội dung, trách nhiệm công việc, xác định tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh công việc.
Cập nhật, kiện toàn hệ thống mô tả công việc, quy định đánh giá thực hiện công việc, quy chế tiền lương, đưa hệ thống từ điển năng lực vào áp dụng trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.
Đánh giá năng lực người lao động so với tiêu chuẩn, xác định thực trạng năng lực của từng người lao động, khoảng cách so với tiêu chuẩn và biện pháp cải thiện.
Hướng dẫn, hỗ trợ bộ phận chuyên môn và cán bộ quản lý triển khai áp dụng từ điển năng lực vào các hoạt động quản trị nguồn nhân lực.

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 


Phí dịch vụ tham khảo:

120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc