Admin bar avatar

Kỹ Năng Đàm Phán & Thương Lượng

275
1
1,250,000₫ 750,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

99
0
1,200,000₫ 700,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Thuyết Phục

72
0
1,150,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc

61
0
750,000₫ 450,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Huấn Luyện Nhân Viên

51
0
750,000₫ 450,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng

45
0
1,450,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Gọi Điện Thoại

33
0
1,250,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Điều Hành Cuộc Họp

29
0
800,000₫ 650,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

27
0
1,150,000₫ 650,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề

27
0
1,250,000₫ 750,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

26
0
850,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Trao Quyền & Tạo Ảnh Hưởng

25
0
1,150,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Phân Công & Giao Việc

25
0
1,250,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

25
0
1,250,000₫ 750,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Thuyết Trình

21
0
1,250,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

20
0
1,100,000₫ 650,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Lắng Nghe Tích Cực

16
0
850,000₫ 450,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

16
0
850,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Lãnh Đạo Theo Tình Huống

11
0
1,450,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Lãnh Đạo & Quản Trị

7
0
1,450,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

7
0
750,000₫ 450,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột

6
0
1,250,000₫ 750,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Viết Báo Cáo

6
0
950,000₫ 750,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Theo Mục Tiêu

1
1
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

0
0
850,000₫ 650,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tìm Việc

0
0
1,250,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ

0
0
1,150,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Quản Lý Căng Thẳng

0
0
950,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Xây Dựng 5S

0
0
1,350,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Giảng Dạy Hiện Đại

0
0
1,350,000₫ 950,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

0
0
1,250,000₫ 850,000₫
Admin bar avatar

Kỹ Năng Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

0
0
1,250,000₫ 850,000₫