Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: Kỹ năng quản lý thời gian

Trang 1/1

Kiến Thức Kỹ năng quản lý thời gian: Bao gồm các bài viết liên quan về cách sử dụng các kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả trong cuộc sống và công việc, như xác định ưu tiên, lập lịch, thực hiện, kiểm tra, cải tiến, v.v.
Các bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng và công cụ để quản lý thời gian một cách có mục đích, có kế hoạch và có kết quả. Bạn sẽ học được cách sử dụng các kỹ thuật như phân loại ABC, phương pháp Pomodoro, phương pháp SMART, phương pháp Eisenhower, phương pháp Pareto, v.v.

error: