Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: Chu trình PDCA

Trang 1/1

Kiến Thức Chu Trình PDCA
Các bài viết liên quan về chu trình PDCA, một phương pháp quản lý bốn bước được sử dụng để kiểm soát và liên tục cải tiến quy trình. Chu trình PDCA bao gồm các bước: Plan (Lập kế hoạch), Do (Thực hiện kế hoạch), Check (Kiểm tra kết quả) và Act (Điều chỉnh, cải tiến).

error: