Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: Giám sát sản xuất – TWI

Trang 1/1

Các bài viết liên quan về giám sát sản xuất, một trong những kỹ năng quan trọng của cấp giám sát, trưởng nhóm hoặc những người có chức năng quản lý cấp dưới.

Giám sát sản xuất bao gồm các hoạt động như hướng dẫn công việc, quan hệ công việc, cải tiến phương pháp làm việc, giám sát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án.

error: