Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: 25. Kế toán – Kiểm toán

Trang 1/10

Kiến Thức Kế Toán – Kiểm Toán: Bao gồm các bài viết liên quan về cách thực hiện, kiểm tra, đánh giá và báo cáo các hoạt động kế toán và kiểm toán của một doanh nghiệp.
Các kiến thức này giúp bạn có thể nắm bắt được những nguyên tắc, phương pháp, quy định và tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán cơ bản và nâng cao. Bạn cũng có thể áp dụng những kiến thức kế toán – kiểm toán vào việc lập, kiểm tra và cải thiện báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

error: