QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
(SCM - Supply CHAIN MANAGEMENT)
 Giới thiệu chương trình

 

Logistics chính là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng. Những đơn vị, công ty logistics sẽ phải lên kế hoạch cụ thể và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra. Mọi công ty làm trong lĩnh vực logistics đều phải cố gắng thay đổi chính mình và luôn chú trọng đến các yếu tố sau để tăng năng lực cạnh tranh của công ty như: số lượng, chất lượng, thời gian và cuối cùng là giá cả dịch vụ.

Chức năng của ngành Logistics không chỉ là giao nhận, vận tải mà còn bao gồm các hoạt động khác như kho bãi, lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hư hỏng… Nếu làm tốt về Logistics, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tăng lợi nhuận cho công ty.

Chương trình
"Quản Trị Chuỗi Cung Ứng" được viện Masterskills thiết kế dành cho học viên là những người đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý, giám sát trong và ngoài ngành logistics nhưng chưa được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Học viên tốt nghiệp có thể đảm trách vị trí quản lý tại các nhà cung cấp dịch vụ Logistics hay quản lý logistics, quản lý chuỗi cung ứng tại các công ty sản xuất kinh doanh.
.

  Mục tiêu đào tạo

- Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, quản trị chuỗi cung ứng, dịch vụ khách hàng và hệ thống thông tin Logistics.
- Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu...
- Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh.
- Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng.
- Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu.
- Quản lý khai thác dịch vụ Logistics phục vụ cho nhu cầu vận hành các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.


  Đối tượng học viên

- Nhân viên các bộ phận Logistics, Kế hoạch, Quản lý vật tư, Cung ứng, Vận tải, Phân phối, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Dịch vụ khách hàng,...
- Tất cả mọi người mong muốn làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực Logistics, Xuất nhập khẩu, hải quan.

​- Các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ “Quản trị Logistics” cho các nhân viên của mình.


  Nội dung chương trình

Phần 1. Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
- Giới thiệu về chuỗi cung ứng
- Các giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng
- Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại
- Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng
- Lập kế hoạch chiến lược chuỗi cung ứng
- Giai đoạn phát triển từ MRP sang ERP
- Các môi trường sản xuất (ETO, MTS, MTO, ATO)
- Các quy trình sản xuất (intermittent, flow, cell, project)
- Tác động của các hệ thống và triết lý mới

Phần 2. Kỹ thuật dự báo và Quản lý nhu cầu
- Quy trình quản lý nhu cầu
- Tính chất của nhu cầu
- Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc
- Nguyên tắc dự báo
- Kỹ thuật dự báo
- Theo dõi dự báo
- Xử lý sai số dự báo

Phần 3. S&OP (Sales & Operation Planning)
- Mục đích và phạm vi của kế hoạch tổng thể
- Xác định nhóm sản phẩm
- S&OP và kế hoạch sản xuất
- Quy trình thực hiện S&OP
- Chiến lược sản xuất và S&OP
- Lập kế hoạch sản xuất ở môi trường (ETO, MTO, ATO, MTS)
- Cân đối kế hoạch nguồn lực cho kế hoạch sản xuất

Phần 4. Lập tiến độ tổng thể (Master Scheduling)
- Tiến độ tổng thể và tiến độ sản xuất tổng thể
- Tiến độ tổng thể và bán hàng
- Lập kế hoạch nguồn lực
- Cân đối nguồn lực
- Kế hoạch sản xuất và tiến độ tổng thể
- Xây dựng tiến độ tổng thể
- RCCP (Rough Cut Capacity Planning) cân đối nguồn lực cho tiến độ tổng thể
- Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả
- Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)

Phần 5. Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu
- Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP
- Các loại cấu trúc sản phẩm BOM
- Môi trường lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
- Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)
- Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên
- Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP

Phần 6. Quản lý năng lực (Capacity Requirement Plan)
- Quản lý năng lực
- Quy trình lập xác định năng lực
- Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)
- Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu
- Kế hoạch yêu cầu năng lực

Phần 7. Quản lý tồn kho
- Giới thiệu tồn kho
- Các loại tồn kho và mục đích
- Tính chi phí kho và chi phí liên quan
- Định giá tồn kho
- Lập kế hoạch tồn kho
- Phân loại tồn kho
- Chính sách tồn kho tổng thể
- Quản lý tồn kho tổng thể
- Tính vòng quay tồn kho
- Tính số ngày sử dụng kho
- Chi phí tồn kho
- Báo cáo tài chính và tồn kho
- Tồn kho thành phần
- Tính thời điểm đặt hàng
- Tính số lượng đặt hàng
- Chính sách tồn kho thành phần
- Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập
- Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục
- Phương pháp phân loại tồn kho ABC
- Phương pháp kiểm soát tồn kho
- Phương pháp kiểm kê tồn kho

Phần 8. Quản lý quan hệ nhà cung cấp (SRM – Supplier Relationship Management)
- Mua hàng
- Trách nhiệm chiến lược của mua hàng
- Các loại cấu trúc tổ chức của mua hàng
- Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật
- Các bước mua hàng chiến lược
- Quy trình mua hàng chiến thuật
- Quản lý thầu
- Quản lý quan hệ nhà cung ứng

Phần 9. Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
- Phân phối
- Kênh phân phối
- Tối ưu hóa kênh phân phối
- Logistics
- Logistics ngược
- Logistics trong quan hệ với chuỗi cung ứng
- Hệ thống kéo, đẩy, và lập kế hoạch phân phối bổ sung
- Các loại hình vận chuyển
- Quản lý kho bãi
 


  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).


 

  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)


  Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

- Bài tập tình huống (Case studies)
- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists)

  Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

  - Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được
  - Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học
  - Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

 

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Thời gian học: 3 ngày/ 6 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.
Học phí: 58.500.000 VNĐ/ lớp. Tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.
Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.
Địa điểm
: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận


Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc