QUẢN LÝ DỰ ÁN IT
(ITPM - IT PROJECT MANAGEMENT)
 


Các dự án CNTT thường đi kèm với những thách thức riêng biệt đối với tất cả các thành viên trong nhóm dự án và kể cả người có vai trò là quản lý dự án IT (Project Manager). Hai trong số các thách thức mà người quản lý dự án (PM) thường gặp phải đó là Phương pháp triển khai dự án & Năng lực lãnh đạo của Project Manager.

Quản Lý Dự Án IT bao gồm các kỹ năng quản lý dự án cần thiết để giúp các bạn học viên giảm thiểu các ràng buộc về thời gian, ngân sách, chất lượng và phạm vi. Xác định phạm vi thông qua việc xác định các yêu cầu, đánh giá và quản lý các yêu cầu của các bên liên quan, xác định và quản lý rủi ro, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng trong khi quản lý các yêu cầu thay đổi. Kiểm tra các khía cạnh quan trọng của dự án CNTT, bao gồm nhu cầu giao tiếp của các nhóm ảo, bảo mật và thử nghiệm. Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất của dự án CNTT, để mang lại hiệu quả và sự thành công cho các dự án CNTT.

Khóa học
"Quản Lý Dự Án IT" tại học viện Masterskills là chương trình được thiết kế dành riêng cho Những nhà quản trị dự án Công Nghệ Thông Tin. Với mục tiêu giúp các học viên là những người đã đi làm, hoạt động trong lĩnh vực dự án IT có một phương pháp thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT như: Dự án hạ tầng công nghệ (Data-center), Dự án xây dựng phần mềm (Software development), Dự án phân tích hoặc tích hợp dữ liệu doanh nghiệp (Data-warehouse), Triển khai dự án phần mềm (ERP), Triển khai mô hình quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) ..v.v. Ngoài phương pháp quản trị dự án IT chuyên nghiệp, học viên còn trãi nghiệm toàn diện những kiến thức về kỹ năng lãnh đạo để giúp đảm bảo quản trị dự án IT tại doanh nghiệp thành công...v.v.

Mục tiêu đào tạo

1.Cung cấp đầy đủ kiến thức, phương pháp, quy trình quản trị dự án chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, với các bài thực hành cô đọng, chuyên sâu ứng dụng trong việc quản lý các dự án CNTT.
2. Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và cách thiết lập quyền lực cần có của một giám đốc dự án IT.
3. Thay đổi tư duy và rèn luyện các thói quen tích cực cho bản thân để trở thành một giám đốc dự án chuyên ngiệp.
4. Biết cách viết đề xuất dự án mang tính khả thi thuyết phục các bên liên quan và điều lệ thực hiện dự án.
5. Biết cách tổ chức, chọn lựa nhân sự cho đội dự án, thiết lập mục tiêu các nhóm dự án, các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo nhóm thành công.
6. Biết cách phỏng vấn thu thập các yêu cầu của dự án và mô hình hóa quy trình dựa trên thực tế kinh doanh.
7. Biết cách xây dựng các tiêu chí đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp, quản lý thông tin hợp đồng và chất lượng nhà cung cấp.
8. Biết cách lập các loại kế hoạch cần thiết để triển khai dự án IT thành công.
9. Biết cách triển khai và đánh giá chất lượng dự án. Tổ chức họp và báo cáo tiến độ dự án.
10. Sử dụng thành thạo các template và công cụ hỗ trợ để quản trị các dự án IT thực tế bất kỳ.

Đối tượng học viên

 i. Giám đốc dự án (IT Project Manager).
ii. Trưởng nhóm dự án IT (IT Project Team Leader).
iii. Thành viên đội dự án (IT Project Team Member).
iv. Trưởng phòng IT (IT Manager).
v. Quản trị IT cao cấp (IT Senior Manager).
vi. Giám đốc IT (IT Director/ CIO).
vii. Những ai có mục tiêu trở thành nhà quản trị dự án CNTT chuyên nghiệp.

Nội dung chương trình

PHẦN 01. VAI TRÒ & NĂNG LỰC GIÁM ĐỐC DỰ ÁN IT
- Vai trò và trách nhiệm giám đốc dự án IT
- Các sức ép trong quản trị dự án
- Nhận diện vấn đề và ra quyết định
- Các kỹ năng và kinh nghiệm giám đốc dự án IT
- Phong cách lãnh đạo để quản lý dự án thành công
- Thiết lập nền tảng cho quyền lực của Giám đốc dự án IT
- Phát triển quyền hạn cá nhân và sức ảnh hưởng
- Kỹ năng giao tiếp cần có của giám đốc dự án

PHẦN 02. LẬP ĐỀ XUẤT KHẢ THI & KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN IT
- Xác định tầm nhìn và mục tiêu của dự án IT
- Đánh giá tính khả thi của một dự án IT
- Các loại dự án CNTT trong doanh nghiệp
- Phân loại mức độ dự án IT dựa trên nguyên tắc rủi ro
- Những rào cản ảnh hưởng đến thành công của dự án IT
- Quy tắc để đảm bảo dự án IT thành công
- Tính toán TCO và TOV
- Phân tích ROI khi chọn giải pháp công nghệ
- Viết đề xuất kế hoạch dự án IT (Project Initiation)
- Bảng điều lệ dự án (Project Charter)
- Họp công bố và khởi động dự án (Kick-off)
- Thực hành


PHẦN 03. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DỰ ÁN
- Cấu trúc nhóm theo mô hình chức năng
- Cấu trúc nhóm theo mô hình dự án 
- Phát triển mục tiêu của nhóm và các cá nhân
- Xác định vai trò của các thành viên
- Tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự cho đội dự án
- Ma trận phân công trách nhiệm
- Thiết lập quy trình hoạt động nhóm
- Phát triển mối quan hệ giữa các thành viên
- Cũng cố hình ảnh của nhóm
- Ký cam kết của các thành viên trong nhóm
- Các loại cuộc họp nhóm
- Tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài nhóm
- Chiến thuật tạo động lực nhóm hiệu quả
- Thực hành


PHẦN 04. PHÂN TÍCH - QUẢN LÝ YÊU CẦU DỰ ÁN
- Lập kế hoạch quản lý yêu cầu kinh doanh
- Xác định phạm vi yêu cầu kinh doanh
- Bộ câu hỏi thu thập yêu cầu kinh doanh
- Phỏng vấn thu thập yêu cầu
- Mô hình hóa quy trình và dữ liệu kinh doanh
- Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (BPR)
- Xây dựng RFP
- Tiêu chí chọn sản phẩm & Giải pháp
- Thực hành

PHẦN 05. QUẢN LÝ ĐỐI TÁC - HỢP ĐỒNG
- Tiêu chí chọn nhà cung cấp
- Thương lượng hợp đồng
- Soạn thảo điều khoản hợp đồng
- Quản lý nhà cung cấp
- Họp rà soát kế hoạch nhà cung cấp
- Rà soát sản phẩm và công việc của nhà cung cấp
- Kiểm soát các thay đổi của nhà cung cấp
- Quản lý cấu hình phần mềm nhà cung cấp
- Đảm bảo chất lượng phần mềm nhà cung cấp
- Họp giải quyết vấn đề với nhà cung cấp
- Thực hành

PHẦN 06. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN IT
- 15 "To-dos" đảm bảo kế hoạch dự án hoàn thành
- Kế hoạch phạm vi dự án
- Kế hoạch công việc chi tiết
- Kế hoạch nhân lực - Tài nguyên cho dự án
- Kế hoạch ngân sách dự án
- Kế hoạch mua sắm hàng hoá dịch vụ IT
- Kế hoạch truyền thông dự án
- Kế hoạch quản lý rủi ro dự án
- Kế hoạch bảo mật cho dự án IT
- Kế hoạch quản lý sự thay đổi dự án
- Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
- Kế hoạch thử nghiệm cho dự án
- Kế hoạch đào tạo & Bàn giao
- Thực hành


PHẦN 07. TRIỂN KHAI DỰ ÁN IT HIỆU QUẢ
- Thành lập nhóm dự án IT
- Thiết lập quy tắc hoạt động nhóm dự án
- Thiết lập môi trường dự án (Tên gọi dự án, Văn phòng - PMO và Hồ sơ dự án)
- Thiết lập quy trình kiểm soát dự án
- Phân bổ nguồn lực và tài nguyên dự án
- Mua sắm, quản lý hợp đồng
- Phân công nhiệm vụ & Giám sát tiến độ công việc
- Đánh giá hiệu quả và chất lượng công việc dự án
- Họp kiểm tra rà soát tiến độ với nhà cung cấp, đối tác
- Họp báo cáo kết quả tiến độ dự án
- Giải quyết xung đột cá nhân trong dự án
- Giải quyết vấn đề và quản lý sự thay đổi dự án
- Quản trị rủi ro và bảo mật dự án
- Tiến hành chạy thử nghiệm dự án
- Báo cáo cuối cùng
- Kết thúc dự án - Những bài học kinh nghiệm
- Thực hành


PHẦN 08. THỰC HÀNH DỰ ÁN IT THỰC TẾ
- Dự án Thương mại điện tử E-commerce
- Dự án Phát triển phần mềm HR/ ACC/ Warehouse/ BI
- Dự án Triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP
- Dự án Chất lượng dữ liệu Masterdata - Database
- Dự án Cơ cấu Data-center
- Dự án Tích hợp ứng dụng Kho, Sản Xuất & Kế Toán
- Dự án Quản lý nội dung số - CM
- Dự án Triển khai tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin - ISO 27001
- Dự án Triển khai các quy trình quản lý dịch vụ IT - ITSM
- Dự án Triển khai quản lý tri thức doanh nghiệp - KM

Tài liệu học: Bộ giáo trình chuẩn của học viện (Tiếng Việt).

IT Project Templates

 • Dự án Thương mại điện tử E-commerce
  Dự án Phát triển phần mềm Warehouse/ BI
  Dự án Triển khai giải pháp ERP
  Dự án Chất lượng dữ liệu Masterdata
  Dự án Cơ cấu Data-center
  Dự án Tích hợp ứng dụng
  Dự án Quản lý nội dung số - CM
  Dự án Triển khai bảo mật an toàn thông tin
  Dự án Triển khai các quy trình quản lý IT
  Dự án Triển khai quản lý tri thức - KM  Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Lập kế hoạch phát triển năng lực cá nhân
iii. Làm bài tập nhóm và thuyết trình đề tài

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 25 hv/ lớp.
Học phí:  8.500.000 VNĐ/ hv (học tại MasterSkills) - ( 75.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.

Khách hàng - Xem tại đây

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc