Tải mẫu Xây dựng mục tiêu KPI cá nhân

Tải mẫu Xây dựng mục tiêu KPI cá nhân
5 (100%) 1 vote

Xây dựng mục tiêu KPI cá nhân giúp cá nhân từng người có thể có những thước đó để đánh giá thực hiện công việc của mình, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ và chỉ tiêu được định lượng. Từ đó có thể phản ánh được hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hoặc các bộ phận, cá nhân.

Xây dựng bảng mục tiêu KPI cá nhân cũng được thể thức hóa bằng văn bản, người lập mục tiêu cá nhân cần tuân thủ cách thức trình bày một văn bản hành chính nhân sự hoàn chỉnh.

Tải ngay!

Tải xuống ngay.doc

Nội dung trình bày trong mẫu Mục tiêu KPI cá nhân bao gồm

Phần mờ đầu: Quốc hiệu; tên công ty, đơn vị, tên văn bản, thời gian bắt đầu mục tiêu. Người làm Mục tiêu KPI cần ghi rõ họ tên, bộ phận làm việc; chức danh…

Phần nội dung: Các bạn cần nêu bật được các nội dung:

+ Đánh giá theo KPI.

  • Theo chức danh công việc
  • Giảm định mức
  • Đảm bảo chất lượng
  • Thực hiện đúng các quy trình, quy định
  • Mục bổ sung
  • …..

+ Năng lực đóng góp

  • Kiến thức
  • Kỹ năng
  • Hành vi

Sau đó tổng cộng % kết quả thực hiện các mục tiêu của các phân mục nhỏ này để tính tổng số % mức độ hoàn thành công việc.

Phần cuối: Bao gồm các chữ ký của người có thẩm quyền duyệt và người lập mục tiêu